قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / شیخ بهایی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی

کرمانشاه / سعادت ایاد
کارکرد ۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد10000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانکرمانشاه
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرمانشاه / نوبهار
کارکرد صفر کیلومتر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانکرمانشاه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خواجو
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی

تهران / ولنجک
کارکرد ۵۳,۰۰۰ کیلومتر
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد53000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اقدسیه
کارکرد ۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد32000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۴۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / رباط سوم
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / امیرکبیر
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی