قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / بلوار کشاورز
کارکرد ۴۳,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد43000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ارژانتين
کارکرد صفر کیلومتر
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / خیام
کارکرد ۲۵۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد259000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهکامل رنگ
استانخراسان رضوی
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / بزرگمهر
کارکرد ۲۵۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد259000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگذغالی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / پیروزی
کارکرد ۱۰۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد106000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانخراسان رضوی
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مراغه / بلوار شهید شکاری
کارکرد ۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد35000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مراغه / بلوار شهید شکاری
کارکرد ۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد114000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانآذربایجان شرقی
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زنجان /
کارکرد ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد180000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانزنجان
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / سجاد
کارکرد ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد110000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قیطریه
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان