قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج / محمد شهر
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

شهرکرد / میر ایاد افتاب
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانچهارمحال بختیاری
۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / شهر جدید اندیشه
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد20000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بلوار استاد معین
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

کرج / فردیس
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسرمه ای
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانالبرز
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هشتگرد / فاز ۳
کارکرد ۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۵۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد115000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / برازنده
کارکرد ۱۳۳,۰۰۰ کیلومتر
۹۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد133000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نیاوران
کارکرد ۱۳,۵۰۰ کیلومتر
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد13500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / فردیس
کارکرد ۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد105000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / رباط
کارکرد ۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد15000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان