قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

گرگان /
کارکرد ۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد36000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانگلستان
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساری /
کارکرد صفر کیلومتر
۸۴,۵۹۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۸۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان

شیراز /
کارکرد ۲,۶۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد2600 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان