قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / میدان آرژانتین
کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد55000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرشته
کارکرد ۴۸,۰۰۰ کیلومتر
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد48000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پیروزی
کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد70000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / چیتگر شمالی
کارکرد ۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد230000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبژ
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد65000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / رسالت
کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد160000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جي
کارکرد ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد180000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خیابان جمهوری
کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد160000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان