قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شادآباد
کارکرد ۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۶,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد145000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانتهران
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بابل / بابل
کارکرد ۷,۵۰۰ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد7500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / امامیه
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهیک درب رنگ
استانخراسان رضوی
۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / احمدآباد
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان