قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / جنت آباد جنوبي
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران /
کارکرد ۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد45000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت اباد جنوبی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی
اقساطی

تهران / عباس آباد
کارکرد صفر کیلومتر
پیش ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ماهیانه ۴,۰۶۶,۰۰۰ تمام شده ۱۸۵,۳۷۶,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۵,۳۷۶,۰۰۰ تومان

تهران / ولیعصر
کارکرد ۴۶,۶۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد46600 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / آهنگ
کارکرد ۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد24000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مرزداران
کارکرد ۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد75000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان