قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

مشهد / احمدآباد
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد45000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ولیعصر
کارکرد ۴۶,۶۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد46600 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / آهنگ
کارکرد ۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد24000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مرزداران
کارکرد ۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد75000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان