قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / فرشته
کارکرد ۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد23000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قيطريه
کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد25000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

اصفهان /
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد80000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استاناصفهان
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرك غرب
کارکرد ۲۹,۸۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد29800 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / فرمانیه
کارکرد ۹۸,۰۰۰ کیلومتر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد98000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / علم و صنعت
کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد160000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ساقدوش
کارکرد ۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد115000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز /
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
توافقی

تهران / الهیه
کارکرد ۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد155000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ميرداماد
کارکرد ۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد75000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان