قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

بابل / شهدا
کارکرد ۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد105000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانمازندران
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جردن
کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد25000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / گیشا
کارکرد ۱۴۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد141000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساری /
کارکرد ۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد210000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبژ
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / شیخ بهایی
کارکرد ۱۴۶,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد146000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استاناصفهان
توافقی

تهران / شمس‌آباد
کارکرد ۲۹,۰۰۰ کیلومتر
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد29000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / پروین
کارکرد ۴۹,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد49000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی
کارکرد صفر کیلومتر
۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان ولی عصر
کارکرد ۱۹,۸۰۰ کیلومتر
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد19800 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مرزداران
کارکرد ۸,۵۰۰ کیلومتر
۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد8500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان