قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج / مهرشهر
کارکرد ۵۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد57000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

هشتگرد /
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / پروین
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / امیریه
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهران نو
کارکرد ۳,۵۰۰ کیلومتر
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد3500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نسیم شهر
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
توافقی

تهران / گیشا
کارکرد ۶۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد69000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد ۳۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد31000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان