قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / سپاهان شهر
کارکرد ۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد85000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / طلاب
کارکرد ۵۸,۰۰۰ کیلومتر
۵۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد58000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانخراسان رضوی
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / آتشگاه
کارکرد ۲۳,۲۰۰ کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد23200 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قلهک
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تایباد / بهشتی
کارکرد ۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد35000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زرند / زرند
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانکرمان
توافقی

اراک / میدان سرداران
کارکرد ۱۷,۵۰۰ کیلومتر
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد17500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانمرکزی
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / مشهد
کارکرد ۴۹,۰۰۰ کیلومتر
۶۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد49000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز /
کارکرد ۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۹۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد36000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / حکیمیه
کارکرد ۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد320000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان