قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / امیرکبیر
کارکرد صفر کیلومتر
۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / فلسطین
کارکرد صفر کیلومتر
۶۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۶۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۴۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد140000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان شهدا
کارکرد صفر کیلومتر
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / شيخ صدوق
کارکرد صفر کیلومتر
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد صفر کیلومتر
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهران شمالی
کارکرد صفر کیلومتر
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خواجو
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی