قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / عباس آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رامسر /
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
توافقی

تهران / سازمان برنامه شمالی
کارکرد صفر کیلومتر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ولنجک
کارکرد ۱۳۹,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد139000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خیام
کارکرد ۱۸۹,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد189000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی

کرج / مهرویلا
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نواب
کارکرد ۶,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد6000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد ۱۶,۸۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد16800 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی

مشهد / امام خمینی
کارکرد ۹۱,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد91000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی
کارکرد صفر کیلومتر
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان