قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / سعادت اباد
کارکرد ۴۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد49000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / مرزداران
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / سه راه ملکشهر
کارکرد ۱۱,۵۰۰ کیلومتر
۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد11500 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شريعتي
کارکرد ۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد114000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / چهار راه سرباز
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
توافقی

تهران / خیابان پیروزی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / امامت
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جمالزاده شمالی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / جمالزاده شمالی
کارکرد صفر کیلومتر
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / امام خمینی
کارکرد ۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد102000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان