قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / شیخ بهایی
کارکرد صفر کیلومتر
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان هروی
کارکرد صفر کیلومتر
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان