قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج / ماهدشت
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد صفر کیلومتر
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پیروزی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

اصفهان / هشت بهشت
کارکرد صفر کیلومتر
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نیرو هوایی
کارکرد صفر کیلومتر
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی
کارکرد صفر کیلومتر
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نواب
کارکرد ۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد260000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان