قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نوشهر /
کارکرد ۱۳,۵۰۰ کیلومتر
۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد13500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / سي متري نيروهوايي
کارکرد ۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد5000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج /
کارکرد ۴,۶۰۰ کیلومتر
۶۸,۳۰۰,۰۰۰
کارکرد4600 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۶۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی
اقساطی

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
پیش ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ماهیانه ۲,۰۳۸,۰۰۰ تمام شده ۱۵۵,۸۲۴,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۵,۸۲۴,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهر ری
کارکرد ۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۸۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد35000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / عباس آباد
کارکرد صفر کیلومتر
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ماهیانه ۲,۰۰۰,۰۰۰ تمام شده ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان