قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / سعادت آباد
کارکرد ۴۸۰ کیلومتر
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد480 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهران بهارستان
کارکرد ۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد220000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بازار
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ازادی
کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد90000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / بلوار سلمان فارسی
کارکرد ۱۷,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد17000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
توافقی

تهران / سعادت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خیابان دولت
کارکرد ۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد125000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فلکه دوم صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / -
کارکرد ۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد250000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانآذربایجان شرقی
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان