قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / اقدسیه
کارکرد ۸,۰۰۰ کیلومتر
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد8000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی تقاطع ظفر
کارکرد صفر کیلومتر
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۲۹,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد29000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان هروی
کارکرد ۷۳,۰۰۰ کیلومتر
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد73000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خانه اصفهان
کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد160000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استاناصفهان
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / هاشمیه
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد ۵۳,۰۰۰ کیلومتر
۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد53000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد90000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / نیاوران
کارکرد ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد140000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرك غرب
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان