قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / چهارراه استانبول
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / امامت
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان